مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد حسین
نام خانوادگی:صالح آبادی
آدرس وب سایت:http://noktenegar.parsiblog.com
نخصص ها:تاریخ و سیره ، علوم حدیث ، حقوق