سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دار الحدیث قم 
محقق 
 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دفتر تحقیقاتی یاسین 
محقق 
1376/01/01 
1379/01/01 
علمی پژوهشی